CLINIC WU2.jpg VRIENDINNNEN_edited.jpg CLINIC 3_edited.jpg BARBEQUE1.jpg KEEPER 2_edited.jpg MC1_edited.jpg HOTDOGS_edited.jpg JONGENS_edited.jpg TENTEN_edited.jpg zaalhockeysticks.jpg
 
 

Privacy Policy

Privacy Policy HCHN hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. HCHN houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: - Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy; - Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; - Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; - Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; - Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; - Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Gebruik van beeldmateriaal: - Foto's van leden, bezoekers, leden van andere verenigingen, tijdens hockey activiteiten, wedstrijden of trainingen bij HCHN, kunnen geplaatst worden op de website van HCHN en social media. Het beeldmateriaal kan worden gebruikt voor flyers of posters. - Heeft u als lid, bezoeker, ouder of verzorger hier bezwaar tegen, kunt u dat melden bij [email protected]. Het betreffende beeldmateriaal zal dan worden verwijderd. HCHN heeft het recht het verwijderverzoek terzijde te leggen van algemene actiebeelden of sfeerbeelden van de betrokkene die niet centraal en duidelijk herkenbaar is afgebeeld. Als HCHN zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. Verwerking van persoonsgegevens van leden Persoonsgegevens van leden worden door HCHN verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): - Administratieve doeleinde; - Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen; - Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: - Het overeengekomen lidmaatschap; Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan HCHN de volgende persoonsgegevens van u vragen: - Voornaam; - Tussenvoegsel; - Achternaam; - Telefoonnummer; - E-mailadres; - Geslacht; - Geboortedatum Uw persoonsgegevens worden door HCHN opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: - Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.